Zagovaračke preporuke

Zagovaračke preporuke

Sejači sreće su sproveli kampanju javnog zagovaranja protiv diskriminacije dece i mladih školskog uzrasta pod nazivom Diskriminaciju neću! Ravnopravnost seje sreću, na teritoriji opštine Varvarin. U našem dosadašnjem radu i pri sprovođenju aktivnosti predviđenih našim projektom došli smo do zaključka da postoji u našoj ruralnoj sredini problem diskriminacije među decom i mladima, iako nije rasprostranjen, ali isto tako i do saznanja da ga deca, kao ni njihovi roditelji i staratelji, ne prepoznaju kao problem i kao društvenu pojavu protiv koje treba izgraditi mehanizme odbrane – ako već postoji ili mehanizme zaštite protiv iste. Smatramo da ovo nije problem samo učesnika u diskriminaciji već i šire društvene zajednice, čime se narušava psiho-socijalni razvoj dece i omladine, a samim tim i stvara jedna nefunkcionalna društvena celina.

Sprovođenjem anketa u odeljenjima gde smo radili radionice, kao i na roditeljskom sastanku dobili smo ideje za izradu zagovaračkih preporuka. Saznanja do kojih smo došli su nam pomogla da sagledamo u kom to segmentu treba delovati kako bismo pokušali da ovaj problem iskorenimo.

Preporuke za dalju borbu protiv diskriminacije upućujemo svim nadležnim organima i institucijama, na republičkom i lokalnom nivou, pre svega Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Opštini Varvarin.

  • U nastavni plan i program u školama, posebno predmetu građansko vaspitanje i na časovima odeljenskih zajednica uvesti sadržaje koji će doprineti jačanju svesti o ravnopravnosti među decom i štetnosti pravljenja razlika među njima na osnovu bilo kog ličnog svojstva
  •  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja treba da putem javnog poziva/konkursa podstiče saradnju škola sa  nevladinim organizacijama koje imaju ideje i mogućnosti sprovođenja aktivnosti u kojima se definišu i prepoznaju problemi diskriminacije, približavanjem pojma diskriminacije deci i ukazivanjem na posledice diskriminacije kroz maštovit radioničarski tip predavanja

  • U saradnji sa lokalnom samoupravom posebno telom za rodnu ravnopravnost pokrenuti inicijativu da se i ovo telo svojim znanjem i mogućim delovanjem uključi u zaštitu dece od diskriminacije

  • Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, treba da inicira formiranje radne grupe u lokalnim zajednicima koje bi činili svi oni akteri koji mogu da pomognu da se diskriminacija suzbije i eliminiše u svim sferama delovanja, a pre svega Centar za socijalni rad, policija, predstavnici školske uprave, organizacije civilnog društva, istaknuti pravnici iz lokalne sredine (sudije, profesori i sl.) koji bi svojim predavanjima na tribinama ili drugim javnim skupovima govorili o prevenciji, prepoznavanju kao i pomoći žrtvama diskriminacije i tako doprineli boljoj vidljivosti problema i njegovoj postepenoj eliminaciji

Organizacije civilnog društva treba da budu promoteri u kampanjama borbe protiv diskriminacije i da budu partner organima i ustanovama na nivou lokalne samouprave, tako što će inicirati izradu promotivnih materijala (spot, reklame, predstave), a u saradnji sa medijima plasirati ih do što večeg broja građana, čime bi se postiglo podizanje svesti o problemu, kao prvi korak ka njegovom rešavanju.

„Ovaj dokument proizveden je uz finansijsku podršku Evropske Unije. Sadržaj ovog dokumenta je odgovornost Korisnika i ni na koji način ne odražava stavove Evropske Unije“

No Comments

Add your comment